Default


Goed inhaleren is belangrijk

Het is belangrijk dat een inhalator goed gebruikt wordt. Op een juiste manier inhaleren is niet eenvoudig voor patiënten. Als zorgverlener heeft u een belangrijke rol bij het ondersteunen van de patiënt. Het geven van een goede inhalatie-instructie is van belang.

De juiste inhalatietechniek

Het blijkt dat veel patiënten hun inhalator (onbewust) niet op de juiste manier gebruiken. Hierdoor komt het geneesmiddel niet goed in de longen terecht en heeft hierdoor geen optimaal effect.

Een juiste inhalatietechniek is een voorwaarde voor een succesvolle behandeling van
chronische longziekten.

Eenduidige instructies aan de patiënt

Het is van belang dat elke zorgverlener op eenduidige wijze inhalatie instructies geeft aan patiënten. Hierdoor krijgen patiënten geen tegenstrijdige, verwarrende informatie. Dit helpt patiënten om de inhalatiemedicatie op de juiste wijze te gebruiken. Een goede scholing voor zorgverleners in het geven van instructies is daarom belangrijk.

De Long Alliantie Nederland stelt twee visitekaartjes beschikbaar om zorgverleners te ondersteunen bij de instructie van inhalatoren. Een voorbeeld van deze kaartjes is hier te bekijken. Deze zijn gratis te bestellen via info@inhalatorgebruik.nl.

Long Alliantie Nederland

De inhalatieprotocollen en gebruiksaanwijzingen op deze website zijn opgesteld door de Long Alliantie Nederland. Deze zijn ontwikkeld door een expertteam van de LAN. De instructiefilmpjes zijn door dit expertteam goedgekeurd. Voor een compleet overzicht van het expertteam en de samenwerkingspartners binnen de Landelijke Infrastructuur eenduidige inhalatie instructie wordt verwezen naar het Colofon. De LAN streeft naar volledigheid van alle in Nederland beschikbare inhalatoren. Zijn er nieuwe protocollen en instructiefilmpjes beschikbaar? Dan zullen deze direct geplaatst worden op deze website.

Wat kunt u met de informatie op deze website?

De eenduidige inhalatieprotocollen zijn via deze website toegankelijk en toepasbaar voor alle beroepsgroepen die betrokken zijn bij het geven van inhalatie-instructies. Het advies aan zorgverleners is:

  • Raadpleeg het instructiemateriaal om uw kennis op te frissen.
  • Gebruik het instructiemateriaal in uw dagelijkse praktijk bij het voorlichten van patiënten.
  • Wijs patiënten op deze website! Het biedt hen ondersteuning in het juist gebruik van inhalatiemedicatie.

Zorgpad Inhalatiemedicatie

De LAN ledenvergadering heeft op 27 juni 2019 het Zorgpad Inhalatiemedicatie vastgesteld. Dit zorgpad is ontwikkeld met als doel het goed gebruik en de therapietrouw van inhalatiemedicatie te versterken.

In het kader van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten is het rendement van inhalatiemedicatie met ruim 20% toegenomen (in kwaliteit van leven van patiënten en per geïnvesteerde euro). Onder andere door inhalatorgebruik.nl. Met het zorgpad wil de LAN een volgende stap zetten in het versterken van goed gebruik en therapietrouw. Op dit moment is de therapietrouw van inhalatiemedicatie circa 64% en is er ruimte voor verbetering.

Corona-proof inhalatie instructie

Door de huidige coronapandemie is het geven van inhalatie instructie niet meer vanzelfsprekend en heeft het zelfs langere tijd stilgelegen. Het expertteam ‘inhalatiemedicatie’ van de LAN heeft daarom een instructievideo gemaakt over hoe zorgverleners op een veilige manier de inhalatie instructie kunnen uitvoeren. De instructievideo is hier te bekijken.

Inhoud zorgpad

In het zorgpad zijn de stappen uitgewerkt voor het gebruik van inhalatiemedicatie bij nieuwe en bestaande patiënten. Van groot belang is een adequate diagnosestelling. Vervolgens is het bij de start van een inhalatietherapie van belang dat de juiste inhalator wordt gekozen waar de patiënt goed mee overweg kan en dat de patiënt het doel van de medicamenteuze therapie begrijpt. De inhalatie-instructie dient vaak herhaald en gecontroleerd te worden. Een goed begin is het halve werk. Ook de samenwerking tussen betrokken zorgverleners is van groot belang.

Het is de bedoeling het zorgpad de komende jaren in meerdere regio’s in te voeren en dat uiteindelijk overal in Nederland op deze manier wordt gewerkt.

Totstandkoming

Het zorgpad is ontwikkeld door een multidisciplinaire LAN werkgroep onder duaal voorzitterschap van prof. dr. Richard Dekhuijzen en drs. Peter Wognum.

Download Zorgpad Inhalatiemedicatie

Geen voorkeur tussen multidose en singledose

In het rapport Goed Gebruik Inhalatiemedicatie dat in november 2014 is uitgebracht, heeft in 2018 één correctie plaatsgevonden. Onder de ‘Leidende principes goed gebruik inhalatiemedicatie astma en COPD’ was het volgende principe opgenomen: “wanneer er voor dezelfde werkzame stof een keuzemogelijkheid is tussen een poederinhalator singledose en een poederinhalator multidose dan is het advies om in het algemeen vanwege het gebruiksgemak een poederinhalator multidose voor te schrijven”.

In LAN verband is dit leidende principe nader besproken waarbij ook de literatuur is geraadpleegd. Na alles te hebben afgewogen is de conclusie getrokken dat er onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is van dit leidende principe. Daarom is besloten het principe niet langer op te nemen in het rapport en daarmee vanaf heden geen voorkeur uit te spreken tussen multidose en singledose.

 

Site by Alsjeblaft!