Default


Gebruiksvoorwaarden

Iedere gebruiker van deze website inhalatorgebruik.nl stemt in met het onderstaande.

Laatst bijgewerkt: 13.05.2014

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s , filmpjes en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij de Long Alliantie Nederland (LAN) of bij derden, zoals de fabrikanten van de genoemde inhalatoren. LAN spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, filmpjes, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. LAN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Medische adviezen

Aan de inhoud van deze site is de uiterste zorg besteed. De LAN wil voor gebruikers van inhalatiemedicatie informatie verschaffen over het juiste gebruik van inhalatoren, dit in aanvulling op informatie en begeleiding van zorgverleners en in aanvulling op informatie uit de bijsluiterteksten behorende bij de voorgeschreven inhalatiemedicatie. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van de eigen zorgverlener(s) vervangen. Voor inhoudelijke medische vragen dient u te allen tijde een arts te raadplegen.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld door de LAN. Ondanks deze zorgvuldigheid kan de informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. LAN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal de LAN aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Gebruik en verspreiding LAN protocollen en voorlichtingsmaterialen

Alle rechten voorbehouden. LAN publicaties mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën of enige andere manier.
De materialen op deze website, waaronder de protocollen en voorlichtingsmaterialen, worden periodiek geactualiseerd. Bij het gebruik van de LAN materialen op externe websites is het aan te bevelen een directe link naar www.inhalatorgebruik.nl te plaatsen, zodat altijd de meest recente versie van het protocol gebruikt wordt. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de meest actuele versie.

Verwijzingen of hyperlinks

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn gecontroleerd en LAN wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico.

Deze website met internetadres www.inhalatorgebruik.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten.

Site by Alsjeblaft!